Sigmund Menkes

(1896-1986)

Sigmund Menkes - Still Life

Sigmund Menkes - Still Life

20" x 26" Oil on Canvas // Mid-20th Century