Henry Pitz

(1895-1976)

Henry Pitz - Village Scene

Henry Pitz - Village Scene

29" x 32" Oil on Canvas
circa 1930s